AVÍS LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACITAT
AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la informació següent:


DADES IDENTIFICATIVES


Vostè està visitant la pàgina web https://www.aptrill.com/ titularitat FINQUES I APARTAMENTS TRILL SL, amb domicili social a AVDA. DE GRÈCIA NÚM. 28 BAIXOS (17258 L'ESTARTIT) GIRONA, amb N.I.F. B17837519, inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 2243 Foli 92, Full GI37690 en endavant, el TITULAR.


Podeu contactar amb el Titular per qualsevol dels mitjans següents:

Telèfon: 972751681

Correu electrònic de contacte: [email protected]


USUARIS


Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l'accés i l'ús dels llocs web i aplicacions app mòbils del Titular, així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d'ara endavant també el/s lloc/ s o els llocs web i app mòbils).


L'accés o ús de qualsevol interessat a un lloc web i/o app del Titular implica que l'interessat adquireix la condició d'usuari i amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.


És la seva responsabilitat accedir a les condicions legals inserides a la present web i llegir-les detingudament, així com, les polítiques de privadesa, cookies o si escau, condicions de venda.

Recomanem:


(i) Que visiti les mateixes cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc

(ii) Que imprimiu o emmagatzemi en el vostre sistema una còpia.


ÚS DEL PORTAL


Aquest web proporciona l'accés a multitud d'informació, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciants als quals l'usuari pot tenir accés.


L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.


L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:


- Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i lordre públic.

- Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.

- Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

- Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

- Utilitzar el lloc web ni les informacions que s'hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.


El Titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.


PROTECCIÓ DE DADES


Tot allò relatiu al tractament de les vostres dades personals, es troba recollit en la política de privadesa.


CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciants.


Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del Titular.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


L'Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva responsabilitat exclusiva. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:


- La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els serveis i continguts i la qualitat o interoperabilitat.

- La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'usuari.

- La infracció de la legislació vigent per part de l'usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.

- Lexistència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic perjudicial que pogués causar el sistema informàtic de lUsuari o de tercers. Correspon a l'Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció d'aquests elements.

- L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pogués realitzar.

- Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als usuaris quan tinguin l'origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

- Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.


En cas que hi hagi fòrums, lús dels mateixos o altres espais anàlegs, sha de tenir en compte que els missatges reflecteixin únicament lopinió de l'Usuari que els remet, que és lúnic responsable. El titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'usuari.


MODIFICACIÓ D'AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA


El Titular es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats al vostre portal.


La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.


ENLLAÇOS


En el cas que a https://www.aptrill.com/ s'incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el Titular no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Titular assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


DRETS D'EXCLUSIÓ


El Titular es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.


GENERALITATS


El Titular perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


La relació entre el titular i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal les resoldran els jutjats i els tribunals espanyols del consumidor i usuari.


MENORS D'EDAT


Aquesta web dirigeix els seus serveis a usuaris de més de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i, per tant, no ens han d'enviar les dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l'incompliment de l'avís que s'estableix en aquesta mateixa clàusula.


MESURES DE SEGURETAT - SSL


El Titular ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (Secure Sockets Layer).


Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui fer servir en un lloc web, independentment de la informació que s'estigui transmetent, com, per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o els dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.


L'adreça del lloc web apareixerà de color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.


Última revisió: 20 de desembre de 2022POLÍTICA DE PRIVACITAT


L'objectiu d'aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.


1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE


L'organització FINQUES I APARTAMENTS TRILL SL, domiciliada a AVDA. DE GRÈCIA NÚM. 28 BAIXOS (17258 L'ESTARTIT) GIRONA, amb N.I.F. B17837519, telèfon de contacte 972751681 i correu electrònic [email protected].


2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS


USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE


Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:


- Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.

- Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.

- Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.

- Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.


CLIENTS


Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:


– La gestió de la relació comercial.

- La prestació dels serveis que ens hagi contractat.

- Gestions relacionades amb l'enviament i la recepció del producte adquirit a través d'aquesta pàgina web.

- La gestió administrativa, comptable i fiscal.

- Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.

- Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.

- Si escau, realitzar enquestes de qualitat que ens permetin avaluar el nostre servei.

- Si escau, realitzar sorteigs.

- Si escau, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.

- Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.

- Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.


3. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT


USUARIS/NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE


- Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.

- Per complir les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

- En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat vuitens de la present política.


CLIENTS


- Execució d'un contracte on sigui part o aplicació de mitjanes precontractuals. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.

- Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.

- Per complir les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

- En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat vuitens de la present política.


4. EINES DEL LLOC WEB


• Pop-up WhatsApp

La pàgina web compta amb un canal de WhatsApp per comunicar-te amb atenció al client. No obstant això, heu de tenir en compte que el nostre proveïdor aplica la vostra pròpia política de privadesa, per la qual cosa us recomanem que reviseu la vostra configuració al servei i que llegiu detingudament la política de privadesa.


• Google maps

Utilitzem Google Maps (API) amb la finalitat de demostrar-li mapes interactius directament al nostre lloc web i permetre-li utilitzar les seves funcions. A aquest efecte, heu de tenir en compte que, en utilitzar el servei Google Ireland Ltd, recabarà i emmagatzemarà informació sobre el seu ús. Per això, us recomanem que, de forma prèvia, llegiu detingudament la política de privadesa del nostre proveïdor.


5. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES


Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.


Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les administracions i organismes públics competents, jutges i tribunals o el ministeri fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.


6. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS


La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.


7. DESTINATARIS


Durant el període de durada del tractament de les vostres dades personals, organització podrà cedir les vostres dades als destinataris següents:


- Jutges i tribunals.

- Forces i cossos de seguretat de l'Estat.

- Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tinga l'obligació legal de facilitar les dades personals.


8. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES


L'organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades.


9. DRETS


Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d'accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s'hi, sol·licitar-ne la portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, quan escaigui, si no és objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils.


Per fer-ho, podreu emprar els formularis habilitats per l'organització, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o correu electrònic indicats més amunt. No obstant això, se'l podrà sol·licitar el DNI o qualsevol altre document anàleg amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, sempre que això no es pugui fer per altres mitjans menys intrusius.


En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del vostre lloc web www.agpd.es.


En compliment del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a l'adreça info @aptrill.com, amb assumpte “BAIXES”.


10. VERACITAT DE LES DADES


L'interessat garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats al punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.


En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l'organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.


11. XARXES SOCIALS


Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells l'Entitat ha creat diferents perfils en algunes.

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen loportunitat dunir-se a les nostres xarxes socials o grups.


No obstant això, heu de tenir en compte que, llevat que us sol·licitem les vostres dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les vostres dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa us recomanem que llegiu detingudament les vostres condicions d'ús i polítiques de privadesa, així com, s'asseguri de configurar les vostres preferències quant al tractament de les dades.


12. MODIFICACIONS/ ACTUALITZACIÓ


Aquesta política de privadesa pot veure's modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis al nostre lloc web.


Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privadesa.


Si teniu dubtes sobre aquesta política, podeu contactar amb FINQUES I APARTAMENTS TRILL SL a través del següent correu electrònic [email protected]


Última revisió, 20 de desembre de 2022